Hướng dẫn


Những yếu tố gây chiếm dụng CPU và cách giải quyết

CPU bị tăng cao dẫn đến limit là một vấn đề rất phổ biến khi sử dụng shared hosting. Máy chủ shared hosting có hàng trăm đến hàng nghìn trang web và mỗi website lại sử dụng nhiều câu lệnh PHP và truy vấn MySql. Điều gì có thể dẫn đến CPU cao Cài đặt nhiều plugin trên website…