Hiển thị Cụm từ Tìm kiếm và Số lượng Kết quả trong WordPress

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chia sẻ cách bạn có thể thêm một chức năng đơn giản trên trang tìm kiếm của mình, chức năng này sẽ hiển thị cụm từ tìm kiếm và số lượng kết quả. Tính năng này là một yêu cầu đặc biệt của một người dùng của chúng tôi qua email. Nếu bạn muốn chúng tôi đề cập đến một chủ đề, thì đừng ngại đưa ra đề xuất .

Mở tệp search.php trong chủ đề của bạn và thêm mã sau:

<h2 class="pagetitle">Search Result for <?php /* Search Count */ $allsearch = new WP_Query("s=$s&showposts=-1"); $key = wp_specialchars($s, 1); $count = $allsearch->post_count; _e(''); _e('<span class="search-terms">'); echo $key; _e('</span>'); _e(' &mdash; '); echo $count . ' '; _e('articles'); wp_reset_query(); ?></h2>

Đoạn mã trên sẽ hiển thị như sau:

Bạn cũng có thể đánh dấu cụm từ tìm kiếm bằng cách thêm lớp CSS .search-terms vào biểu định kiểu của chủ đề.

.search-terms {
background-color:yellow;
color:blue;
}

Đây chỉ là một trong những điều thú vị mà bạn có thể làm cho Trang tìm kiếm của mình khi tùy chỉnh nó


Leave a Reply