Cách Fix lỗi Mysqli_real_connect(): (hy000/1045): access denied for user ‘root’@’localhost’

Xin chào! Với những bạn nào không có điều kiện sử dụng hosting chả hạn thì việc sử dụng Xampp để lưu trữ web gần như là điều bắt buộc vì nó rất phổ biến. Tuy nhiên đôi khi chúng cũng xảy ra lỗi và tiêu biểu có thể là lỗi  Mysqli_real_connect(): (hy000/1045): access denied for user ‘root’@’localhost’.

1. Cách Fix lỗi Mysqli_real_connect(): (hy000/1045): access denied for user ‘root’@’localhost’

Cách giải quyết là khởi chạy XAMPP mục config mở my.ini thêm dòng sau vào dưới dòng [mysqld]

skip-grant-tables

Lần lượt stop và start lại Apache và MySQL myphpadmin và các site local sẽ hoạt động lại bình thường.

Lưu ý: chỉ sử dụng cách này ở local vì local không áp dụng trên server nhé!

 

 


Leave a Reply